تحلیل کدال بورس

تحلیل کدال بورس

کدال سامانه یا پایگاه اطلاعات جامع شرکت‌های پذیرفته شده(فهرست شده در بورس) است.

تحلیل کدال خاذین - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال سشرق - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وبلمت۲۴ - بترانس۱۲ - ختوقا۳ - خاورمیانه۳۰ - وپارس۲۵- شپترو۴ - غمینو - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وقم - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام 

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال ثامان۹ - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام 

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وبصادر - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای مشاع 
افزایش درآمدهای غیرمشاع
افزایش درآمدها
افزایش سود خالص
افزایش تسهیلات اعطایی دولتی
افزایش تسهیلات اعطایی غیردولتی
افزایش سپرده های دیداری و مشابه
افزایش سپرده های پس انداز و مشابه
افزایش سپرده های سرمایه گذاری
افزایش سایر سپرده ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وبلمت۳۹ - کنور۲ - لسرما - کلرپارس - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال سصوفی و غپاذر - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال ختوقا۱ و غپینو۵ و کاذر و رافزا و سرود و شفارس و سنیر و ومدار و تامین سرمایه آرمان - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وتوکا - سال مالی منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام 

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وثنو و ثامان۵ - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام 

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال خزر و سیلام۱ و توریل۴ - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال مفاخر و خمهر و حآسا - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال سپاها- سال مالی منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام 

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال سدشت - سال مالی منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام 

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وبملت- شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای مشاع 
افزایش درآمدهای غیرمشاع
افزایش درآمدها
افزایش سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش تسهیلات اعطایی دولتی
افزایش تسهیلات اعطایی غیردولتی
افزایش سپرده های دیداری و مشابه
افزایش سپرده های پس انداز و مشابه
افزایش سپرده های سرمایه گذاری
افزایش سایر سپرده ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال پاسارگاد۹۴ و وپارس۶ - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۴/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال فجام و سغرب و غصینو و خمهر و سخاش و بجهرم و خاهن و بنیرو - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال غدشت - سال مالی منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال دعبید و شیران و تکشا و فروس و فجام - ۹ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال جم و کرماشا و فنورد - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وخاور - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای مشاع 
افزایش درآمدهای غیرمشاع
افزایش جمع درآمد ها
افزایش سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش تسهیلات اعطایی غیردولتی
افزایش سپرده های دیداری و مشابه
افزایش سپرده های سرمایه گذاری
افزایش سایر سپرده ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال شهر - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای مشاع 
افزایش درآمدهای غیرمشاع
کاهش زیان خالص
افزایش دارایی ها
افزایش تسهیلات اعطایی غیردولتی
افزایش سپرده های دیداری و مشابه
افزایش سپرده های پس انداز و مشابه
افزایش سپرده های سرمایه گذاری
افزایش سایر سپرده ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وسینا - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای مشاع 
افزایش درآمدهای غیرمشاع
افزایش جمع درآمد ها
افزایش دارایی ها
افزایش تسهیلات اعطایی غیردولتی
افزایش سپرده های دیداری و مشابه
افزایش سپرده های پس انداز و مشابه
افزایش سپرده های سرمایه گذاری
افزایش سایر سپرده ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وکار - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای مشاع 
افزایش درآمدهای غیرمشاع
افزایش جمع درآمد ها
افزایش سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش تسهیلات اعطایی غیردولتی
افزایش سپرده های دیداری و مشابه
افزایش سپرده های پس انداز و مشابه
افزایش سپرده های سرمایه گذاری
افزایش سایر سپرده ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وتجارت - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای مشاع 
افزایش درآمدهای غیرمشاع
افزایش جمع درآمد ها
افزایش سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش تسهیلات اعطایی غیردولتی
افزایش سپرده های دیداری و مشابه
افزایش سپرده های پس انداز و مشابه
افزایش سپرده های سرمایه گذاری
افزایش سایر سپرده ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال کیسون۳ - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام 

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وقم - سال مالی منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام 

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال بگیلان - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام 

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال غدشت - ۳ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال دعبید و فرابورس و های وب - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال خزامیا و لسرما و دابور و رکیش و بایکا و خمحور و کرماشا و دزهراوی - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال غگرجی و قصفها و شنفت و کطبس و رافزا و کلرپارس و آلومتک و سکارون و حتاید و سبجنو و شرانول و هجرت و کزرین و خزر لخانه و حنصیر و فوکا و پکرمان و ذثعمرا۳ و دکپسول - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال دیران - ۹ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال کسعدی و بپیوند و کاذر و فجر و پسهند و نتوس و شیراز و پیزد و دبالک و ملاردشیر و کاما و مبین و سخوز و فروس و کاوه و فولای و مازون و سقاین و تکرام و فنوال و فخوز و سرمد و فخاس و جم و سممتاز و فروی و خاور و آبادا و شکبیر و سپرده و شغدیر و تجار و کفرا و سنیر و غشان و پدخش و بمپینا و تکشا و وآرین و بترانس۵ و خاهن و فاما و بیمه ما و تدیزل و سدور و پلاست و خرینگ و ولبهمن و کپشیر و تایرا و غمینو - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال ولانا - نه ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

✔ افزایش ۴۱۱ درصدی درآمد حاصل از عملیات لیزینگ ۹ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۴۱۱ درصدی سود ناخالص ۹ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۶۷۷ درصدی سود عملیاتی ۹ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۵۱۸ درصدی سود خالص ۹ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۴۸۷ ریالی به ازاء هر سهم
✔ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از ۶۳.۰۲% به ۹۵.۸۸% افزایش یافته است
✔ حاشیه سود (زیان) خالص از ۷۳.۵۳% به ۸۸.۹% افزایش یافته است
✔ افزایش ۱۱ درصدی دارائی ها
✗ کاهش ۳۲ درصدی بدهی ها
✗ افزایش ۳۷ درصدی حقوق صاحبان سهام
✗ نسبت بدهی از ۳۷.۹۱% به ۲۳.۲۷% کاهش یافته است
✗ نسبت جاری از ۲.۱۱ مرتبه به ۳.۱۳ مرتبه افزایش یافته است

تحلیل کدال دقاضی - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

✔ افزایش ۲۹ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۳۵ درصدی سود ناخالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۳۶ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۴۴ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۳۰۹۳ ریالی به ازاء هر سهم
✔ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از ۶۳.۵۴% به ۶۷.۰۹% افزایش یافته است
✔ حاشیه سود (زیان) خالص از ۴۷.۸۳% به ۵۳.۴% افزایش یافته است
✔ افزایش ۳۸ درصدی دارائی ها
✗ افزایش ۱۳۶ درصدی بدهی ها
✗ کاهش ۲۲ درصدی حقوق مالکانه
✗ نسبت بدهی از ۳۸.۰۷% به ۶۵.۰۸% افزایش یافته است
✗ نسبت جاری از ۲.۲ مرتبه به ۱.۲۹ مرتبه کاهش یافته است

تحلیل کدال فافزا - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

✔ افزایش ۴۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۱۲۳ درصدی سود ناخالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۱۴۲ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۲۵۲ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۶۹۱ ریالی به ازاء هر سهم
✔ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از ۱۰.۵۸% به ۱۸.۱۴% افزایش یافته است
✔ حاشیه سود (زیان) خالص از ۷.۶۱% به ۱۹.۰۱% افزایش یافته است
✔ افزایش ۲۷ درصدی دارائی ها
✗ افزایش ۳۸ درصدی بدهی ها
✗ افزایش ۱۹ درصدی حقوق مالکانه
✗ نسبت بدهی از ۴۲.۹۷% به ۴۶.۶۷% افزایش یافته است
✗ نسبت جاری از ۰.۸۹ مرتبه به ۰.۹۴ مرتبه افزایش یافته است

تحلیل کدال زمین - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

✗ کاهش ۸۷ درصدی درآمدهای مشاع ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۶۵ درصدی درآمدهای غیر مشاع ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۵۹۸ درصدی جمع درآمدها ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✗ افزایش ۱۶۹ درصدی زیان خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق زیان ۸۳۰۳ ریالی به ازاء هر سهم
✔ افزایش ۱۰ درصدی دارائی ها
✗ افزایش ۱۶ درصدی بدهی ها
✗ کاهش ۵۰ درصدی حقوق صاحبان سهام
✗ نسبت بدهی از ۱۱۸.۷۱% به ۱۲۵.۶۱% افزایش یافته است
✗ کاهش ۰ تسهیلات اعطایی دولتی
✔ افزایش ۵ تسهیلات اعطایی غیر دولتی
✔ افزایش ۹۰ سپرده های دیداری و مشابه
✔ افزایش ۵۶ سپرده های پس انداز و مشابه
✔ افزایش ۲۸ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
✔ افزایش ۱۸ سایر سپرده ها

تحلیل کدال عسکریه - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

✔ افزایش ۱۷ درصدی درآمدهای مشاع ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۳۷۸ درصدی درآمدهای غیر مشاع ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۱۴ درصدی جمع درآمدها ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۴۰ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۹۴ ریالی به ازاء هر سهم
✔ افزایش ۱۵ درصدی دارائی ها
✗ افزایش ۱۴ درصدی بدهی ها
✗ افزایش ۵۷ درصدی حقوق صاحبان سهام
✗ نسبت بدهی از ۹۶.۲۸% به ۹۴.۹۳% کاهش یافته است
✗ کاهش ۰ تسهیلات اعطایی دولتی
✗ کاهش ۲۴ تسهیلات اعطایی غیر دولتی
✔ افزایش ۲ سپرده های دیداری و مشابه
✔ افزایش ۵۳ سپرده های پس انداز و مشابه
✔ افزایش ۲ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
✔ افزایش ۵۰ سایر سپرده ها

تحلیل کدال غزر - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

✔ افزایش ۸۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۷۷ درصدی سود ناخالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۱۰۲ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۱۲۹ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۲۹۰ ریالی به ازاء هر سهم
✔ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از ۳۲.۲% به ۳۶.۲% افزایش یافته است
✔ حاشیه سود (زیان) خالص از ۲۱.۴۵% به ۲۷.۲۸% افزایش یافته است
✔ افزایش ۷۳ درصدی دارائی ها
✗ افزایش ۱۱۰ درصدی بدهی ها
✗ افزایش ۳۸ درصدی حقوق مالکانه
✗ نسبت بدهی از ۴۸.۱۹% به ۵۸.۶۳% افزایش یافته است
✗ نسبت جاری از ۱.۷۷ مرتبه به ۱.۵۷ مرتبه کاهش یافته است

تحلیل کدال غپاذر - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

✔ افزایش ۴۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۱۰۳ درصدی سود ناخالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۱۱۹ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۱۶۷ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۶۲۹ ریالی به ازاء هر سهم
✔ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از ۴.۳۲% به ۶.۷۵% افزایش یافته است
✔ حاشیه سود (زیان) خالص از ۲.۴% به ۴.۵۸% افزایش یافته است
✔ افزایش ۱۹ درصدی دارائی ها
✗ افزایش ۲۱ درصدی بدهی ها
✗ افزایش ۱۰ درصدی حقوق مالکانه
✗ نسبت بدهی از ۸۰.۴۲% به ۸۱.۸۱% افزایش یافته است
✗ نسبت جاری از ۱.۰۵ مرتبه به ۱.۰۶ مرتبه افزایش یافته است

تحلیل کدال تابا - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

✔ افزایش ۴۶ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۱۷ درصدی سود ناخالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۲۲۱ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۱۵۳ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۳۷ ریالی به ازاء هر سهم
✔ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از -۲.۲۴% به ۱.۸۵% افزایش یافته است
✔ حاشیه سود (زیان) خالص از -۴.۰۵% به ۱.۴۶% افزایش یافته است
✔ افزایش ۴ درصدی دارائی ها
✗ افزایش ۶ درصدی بدهی ها
✗ افزایش ۱ درصدی حقوق مالکانه
✗ نسبت بدهی از ۵۹.۶% به ۶۰.۷۱% افزایش یافته است
✗ نسبت جاری از ۱.۶ مرتبه به ۱.۶ مرتبه افزایش یافته است

تحلیل کدال پاسا - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

✔ افزایش ۹۹ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۱۷۲ درصدی سود ناخالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۲۳۹ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۲۷۰ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۲۴۲ ریالی به ازاء هر سهم
✔ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از ۲۴.۳۴% به ۴۱.۵۴% افزایش یافته است
✔ حاشیه سود (زیان) خالص از ۱۸.۰۷% به ۳۳.۶۸% افزایش یافته است
✔ افزایش ۳۸ درصدی دارائی ها
✗ افزایش ۲۷ درصدی بدهی ها
✗ افزایش ۵۱ درصدی حقوق مالکانه
✗ نسبت بدهی از ۵۵.۶۴% به ۵۱.۴۱% کاهش یافته است
✗ نسبت جاری از ۱.۶۸ مرتبه به ۱.۸۷ مرتبه افزایش یافته است

تحلیل کدال کنور - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۲۹
تحلیل کدال بورس

✔ افزایش ۷۹ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۸۰ درصدی سود ناخالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۸۸ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۳۴۴ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۳۲۸۷ ریالی به ازاء هر سهم
✔ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از ۵۶.۴۸% به ۵۹.۰۷% افزایش یافته است
✔ حاشیه سود (زیان) خالص از ۶۴.۱۶% به ۱۵۸.۷۷% افزایش یافته است
✔ افزایش ۴۵ درصدی دارائی ها
✗ کاهش ۳۴ درصدی بدهی ها
✗ افزایش ۷۷ درصدی حقوق مالکانه
✗ نسبت بدهی از ۲۸.۷۷% به ۱۳.۰۳% کاهش یافته است
✗ نسبت جاری از ۲.۱۲ مرتبه به ۵.۵۲ مرتبه افزایش یافته است

تحلیل کدال کمینا - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۲۹
تحلیل کدال بورس

✔ افزایش ۸۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۱۳۶ درصدی سود ناخالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۲۷۹ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۱۰۱۳ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۶۷۱ ریالی به ازاء هر سهم
✔ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از ۱۴.۳% به ۲۹.۹۷% افزایش یافته است
✔ حاشیه سود (زیان) خالص از ۴.۲۳% به ۲۶.۰۳% افزایش یافته است
✔ افزایش ۸۱ درصدی دارائی ها
✗ افزایش ۸۵ درصدی بدهی ها
✗ افزایش ۵۶ درصدی حقوق مالکانه
✗ نسبت بدهی از ۸۸.۲۱% به ۸۹.۸۹% افزایش یافته است
✗ نسبت جاری از ۰.۳۹ مرتبه به ۰.۴۹ مرتبه افزایش یافته است

تحلیل کدال خاذین - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

✔ افزایش ۲۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۲۰۹ درصدی سود ناخالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۳۳۷ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۱۳۷۴۴ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۲۵ ریالی به ازاء هر سهم
✔ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از ۰.۶۱% به ۲.۱۵% افزایش یافته است
✔ حاشیه سود (زیان) خالص از ۰.۰۲% به ۱.۹۲% افزایش یافته است
✔ افزایش ۱۲ درصدی دارائی ها
✗ افزایش ۱۸ درصدی بدهی ها
✗ افزایش ۴ درصدی حقوق مالکانه
✗ نسبت بدهی از ۵۶.۱۱% به ۵۹.۳۳% افزایش یافته است
✗ نسبت جاری از ۱.۴۴ مرتبه به ۱.۵۴ مرتبه افزایش یافته است

تحلیل کدال شدوص - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

✔ افزایش ۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۶۹ درصدی سود ناخالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۷۴ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۹۱ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۶۰۴ ریالی به ازاء هر سهم
✔ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از ۱۵.۳% به ۲۴.۹۲% افزایش یافته است
✔ حاشیه سود (زیان) خالص از ۱۱.۳۷% به ۲۰.۲۶% افزایش یافته است
✔ افزایش ۲۴ درصدی دارائی ها
✗ افزایش ۷۵ درصدی بدهی ها
✗ کاهش ۶ درصدی حقوق مالکانه
✗ نسبت بدهی از ۳۶.۰۵% به ۵۱.۱۳% افزایش یافته است
✗ نسبت جاری از ۱.۸۷ مرتبه به ۱.۴۲ مرتبه کاهش یافته است

تحلیل کدال غمهرا - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

✔ افزایش ۷۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۸۷ درصدی سود ناخالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۱۷۵ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۳۲۷ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۳۷۶۵ ریالی به ازاء هر سهم
✔ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از ۶.۱۶% به ۹.۵۴% افزایش یافته است
✔ حاشیه سود (زیان) خالص از ۴.۶۷% به ۱۱.۲۲% ✔ افزایش یافته است
✗ افزایش ۳۵ درصدی دارائی ها
✗ افزایش ۲۴ درصدی بدهی ها
✗ افزایش ۸۹ درصدی حقوق مالکانه
✗ نسبت بدهی از ۸۲.۳۹% به ۷۵.۴% کاهش یافته است
✗ نسبت جاری از ۱.۱۶ مرتبه به ۱.۲۹ مرتبه افزایش یافته است

تحلیل کدال غپینو - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

✔ افزایش ۳۳ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۶۹ درصدی سود ناخالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۷۹ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۴۱ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۸۴ ریالی به ازاء هر سهم
✔ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از ۱۸.۷۱% به ۲۵.۲۱% افزایش یافته است
✔ حاشیه سود (زیان) خالص از ۱۸.۳% به ۱۹.۴۶% افزایش یافته است
✔ افزایش ۱۱ درصدی دارائی ها
✗ افزایش ۴۰ درصدی بدهی ها
✗ افزایش ۴ درصدی حقوق مالکانه
✗ نسبت بدهی از ۱۸.۰۴% به ۲۲.۸۳% افزایش یافته است
✗ نسبت جاری از ۱.۹۶ مرتبه به ۱.۷۶ مرتبه کاهش یافته است

تحلیل کدال مادیران - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

✔ افزایش ۵۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۶۱ درصدی سود ناخالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۶۵ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۹۱ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۹۹۸ ریالی به ازاء هر سهم
✔ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از ۳۶.۳۸% به ۳۸.۰۱% افزایش یافته است
✔ حاشیه سود (زیان) خالص از ۲۸.۸۴% به ۳۵.۰۳% افزایش یافته است
✔ افزایش ۸۲ درصدی دارائی ها
✗ افزایش ۱۲۵ درصدی بدهی ها
✗ افزایش ۳۶ درصدی حقوق مالکانه
✗ نسبت بدهی از ۵۲.۰۶% به ۶۴.۳۱% افزایش یافته است
✗ نسبت جاری از ۱.۶۳ مرتبه به ۱.۳۵ مرتبه کاهش یافته است

تحلیل کدال کپرور - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

✔ افزایش ۱۳۴ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۲۳۵ درصدی سود ناخالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۲۵۳ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۲۴۲ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۰ ریالی به ازاء هر سهم
✔ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از ۱۹.۱۱% به ۲۸.۸۷% افزایش یافته است
✔ حاشیه سود (زیان) خالص از ۱۹.۸۳% به ۲۸.۹۹% افزایش یافته است
✔ افزایش ۴۶ درصدی دارائی ها
✗ افزایش ۷۸ درصدی بدهی ها
✗ افزایش ۳۲ درصدی حقوق مالکانه
✗ نسبت بدهی از ۳۰.۱۲% به ۳۶.۷۴% افزایش یافته است
✗ نسبت جاری از ۲.۳۶ مرتبه به ۲.۰۶ مرتبه کاهش یافته است

تحلیل کدال کحافظ - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

✔ افزایش ۱۷۹ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۹۷۷ درصدی سود ناخالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۵۹۵ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۱۶۶۹ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۰ ریالی به ازاء هر سهم
✔ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از ۸.۸۳% به ۲۲% افزایش یافته است
✔ حاشیه سود (زیان) خالص از ۷.۰۵% به ۴۴.۷% افزایش یافته است
✔ افزایش ۴۲ درصدی دارائی ها
✗ افزایش ۴۱ درصدی بدهی ها
✗ افزایش ۴۴ درصدی حقوق مالکانه
✗ نسبت بدهی از ۷۶.۳۴% به ۷۵.۸۸% کاهش یافته است
✗ نسبت جاری از ۱.۸۳ مرتبه به ۱.۴۲ مرتبه کاهش یافته است

تحلیل کدال فایرا - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

✔ افزایش ۱۰۷ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۹۰ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۳۶۰ ریالی به ازاء هر سهم
✔ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از ۲۴.۱۱% به ۲۸.۱۶% افزایش یافته است
✔ حاشیه سود (زیان) خالص از ۲۲.۲۹% به ۲۳.۹۳% افزایش یافته است
✔ افزایش ۳۲ درصدی دارائی ها
✗ افزایش ۲۲ درصدی بدهی ها
✗ افزایش ۴۶ درصدی حقوق مالکانه
✗ نسبت بدهی از ۵۷.۱۹% به ۵۲.۶۷% کاهش یافته است
✗ نسبت جاری از ۱.۳۵ مرتبه به ۱.۵۷ مرتبه افزایش یافته است

تحلیل کدال دالبر - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

✔ افزایش ۱۶ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۱۷ درصدی سود ناخالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۲۰ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۷۷ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۰۹۱ ریالی به ازاء هر سهم
✔ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از ۴۸.۴۲% به ۵۰% افزایش یافته است
✔ حاشیه سود (زیان) خالص از ۳۲.۴۴% به ۴۹.۳۵% افزایش یافته است
✔ افزایش ۲۲ درصدی دارائی ها
✗ افزایش ۴۷ درصدی بدهی ها
✗ کاهش ۴ درصدی حقوق مالکانه
✗ نسبت بدهی از ۵۰.۳۴% به ۶۰.۸۱% افزایش یافته است
✗ نسبت جاری از ۱.۶۹ مرتبه به ۱.۴۴ مرتبه کاهش یافته است

تحلیل کدال کیسون ۱۹ - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

✔ افزایش ۱۱۳ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۸۹۶۸ درصدی سود ناخالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۱۱۶ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه
✔ کاهش ۹۹ درصدی زیان خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق زیان ۴ ریالی به ازاء هر سهم
✔ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از -۵۰.۰۸% به ۳.۸۳% افزایش یافته است
✔ حاشیه سود (زیان) خالص از -۴۹.۶۷% به -۰.۳۲% کاهش یافته است
✔ افزایش ۶ درصدی دارائی ها
✗ افزایش ۵ درصدی بدهی ها
✗ کاهش ۱ درصدی حقوق مالکانه
✗ نسبت بدهی از ۱۳۷.۹۷% به ۱۳۵.۹۲% کاهش یافته است
✗ نسبت جاری از ۰.۴۴ مرتبه به ۰.۵ مرتبه افزایش یافته است
✔ بازده دارایی ها از -۱۴.۸۸% به -۰.۱۹% افزایش یافته است

تحلیل کدال دفرا - دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

✔ افزایش ۲۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۳۷ درصدی سود ناخالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۳۹ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۳۴ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۸۷۰ ریالی به ازاء هر سهم
✔ حاشیه سود عملیاتی از ۵۷.۷۱% به ۶۴.۱۵% افزایش یافته است
✔ حاشیه سود خالص از ۴۶.۹۱% به ۴۹.۹۸% افزایش یافته است
✔ افزایش ۳۳ درصدی دارائی ها
افزایش ۲۱۶ درصدی بدهی ها
کاهش ۹ درصدی حقوق مالکانه
نسبت بدهی از ۱۸.۷۹% به ۴۴.۵۸% افزایش یافته است
نسبت جاری از ۴.۹۱ مرتبه به ۱.۸۹ مرتبه کاهش یافته است

تحلیل کدال ارفع - دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس


✔ افزایش ۱۱۳ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۸۹۶۸ درصدی سود ناخالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۱۱۶ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه
✔ کاهش ۹۹ درصدی زیان خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق زیان ۴ ریالی به ازاء هر سهم
✔ حاشیه سود عملیاتی از -۵۰.۰۸% به ۳.۸۳% افزایش یافته است
✔ حاشیه سود خالص از -۴۹.۶۷% به -۰.۳۲% کاهش یافته است
✔ افزایش ۶ درصدی دارائی ها
افزایش ۵ درصدی بدهی ها
کاهش ۱ درصدی حقوق مالکانه
نسبت بدهی از ۱۳۷.۹۷% به ۱۳۵.۹۲% کاهش یافته است
✗ نسبت جاری از ۰.۴۴ مرتبه به ۰.۵ مرتبه افزایش یافته است
✔ بازده دارایی ها از -۱۴.۸۸% به -۰.۱۹% افزایش یافته است

تحلیل کدال ذکمرجان - دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

✔ افزایش ۷۴ درصدی درآمدهای عملیاتی ۹ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه 
✔ افزایش ۱۵۸ درصدی سود ناخالص ۹ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه 
✔ افزایش ۳۰۷ درصدی سود عملیاتی ۹ ماهه ۱۳۹۹در مقایسه با دوره مشابه
✔ افزایش ۲۶۸ درصدی سود خالص  ۹ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۷۹۳ریالی به ازاء هر سهم 
✔ حاشیه سود عملیاتی از ۱۶.۱% به ۳۷.۷۳% افزایش یافته است
✔ حاشیه سود خالص از ۱۸.۲۳% به ۳۸.۶۱% افزایش یافته است
✔ افزایش ۳۸ درصدی دارائی ها

افزایش ۵۳ درصدی بدهی ها
افزایش ۳۰ درصدی حقوق مالکانه 
نسبت بدهی از ۳۵.۸۳% به ۳۹.۶۸% افزایش یافته است
نسبت جاری از ۲.۴۸ مرتبه به ۲.۳۳ مرتبه کاهش یافته است

تحلیل کدال وبصادر - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای مشاع 
افزایش درآمدهای غیرمشاع
افزایش جمع درآمد ها
افزایش سود خالص
افزایش تسهیلات دولتی
افزایش تسهیلات اعطایی غیردولتی
افزایش سپرده های دیداری و مشابه
افزایش سپرده های پس انداز و مشابه
افزایش سپرده های سرمایه گذاری
افزایش سایر سپرده ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال غدام - ۹ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال و کگاز و فغلسا و ساروم و ذپکویر و سصوفی و سرود و پشاهن و پلاسک - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال ساربیل- ۹ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال سپید - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال سامان- ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای مشاع 
افزایش درآمدهای غیرمشاع
افزایش جمع درآمد ها
افزایش سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش تسهیلات اعطایی غیردولتی
افزایش سپرده های دیداری و مشابه
افزایش سپرده های پس انداز و مشابه
افزایش سپرده های سرمایه گذاری
افزایش سایر سپرده ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وتوکا- سال مالی منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال شکلر - ۵ ماهه منتهی به ۹۹/۰۵/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وبملت ۳۳ - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۴/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال بجهرم و لبوتان و سشمال و کچاد و اپرداز و تکنار- ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال شخاس - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وتوکا- سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وپارس - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای غیرمشاع
افزایش سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش تسهیلات اعطایی دولتی
افزایش تسهیلات اعطایی غیردولتی
افزایش سپرده های دیداری و مشابه
افزایش سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
افزایش تعداد سپرده ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وبملت ۱۲ - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۴/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وامید - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال سپید و کشرق - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال پارتا - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وبدی - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای مشاع
افزایش درآمدهای غیرمشاع
افزایش جمع درآمدها
افزایش سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش تسهیلات اعطایی غیردولتی
افزایش سپرده های دیداری و مشابه
افزایش سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
افزایش تعداد سپرده ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال سپید - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال آریا و های وب - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال میدکو- ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وبدی - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای غیرمشاع
افزایش جمع درآمدها
کاهش زیان خالص
افزایش تسهیلات اعطایی غیردولتی
افزایش سپرده های دیداری و مشابه
افزایش سپرده های سرمایه گذاری
بازده دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وبشهر- ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال سپید - سال مالی منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال شکلر- سال مالی منتهی به ۹۹/۰۵/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال غچین- سال مالی منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال سکرما- ۹ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال سکرد۱- سال مالی منتهی به ۹۹/۰۵/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال خوارزمی - سال مالی منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال کفرآور - سال مالی منتهی به ۹۹/۰۵/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال شستا۵ - سال مالی منتهی به ۹۹/۰۲/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال شخلیج - سال مالی منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال سپید - سال مالی منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال سپید - سال مالی منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال غویتا - ۹ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال شخلیج - سال مالی منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال ثنور - سال مالی منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال تپمپی و شستا - سال مالی منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال سپ۴ - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال بترانس۱ - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۴/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وصنعت - سال مالی منتهی به ۹۹/۰۵/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال کیسون ۱۸ - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال کگل ۲۰ - سال مالی منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال کرمان۱ - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وغدیر و وامید۱۲ - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وپارس ۲۹ - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال قاروم - سال مالی منتهی به ۹۹/۰۴/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال ثمسکن۱۶ - سال مالی منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال بترانس۴ - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۴/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال تپمپی - سال مالی منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال فلات - سال مالی منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال واحیا۳۳ - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال عسکریه۴ - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال اپرداز۳ - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال شستا۴ و کساوه - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال ثشاهد۱۰ - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال ثشاهد۱۰ - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال شستا ، شخلیج فارس- سال مالی منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال سدشت۱- سال مالی منتهی به ۹۹/۰۴/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وغدیر۳۱- سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال بترانس۱۳- شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۴/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال غصینو - سال مالی منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال تیمپی - سال مالی منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وصنعت۱ , کفرآور - سال مالی منتهی به ۹۹/۰۵/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال ورفاه - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای مشاع
افزایش دارایی ها
افزایش تسهیلات اعطایی غیردولتی
افزایش سپرده های دیداری و مشابه
افزایش سپرده های پس انداز و مشابه
افزایش سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
افزایش سایر سپرده ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال فایرا۳ - سال مالی منتهی به ۹۸/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال ذبالاس - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال قاروم و قلرست - سال مالی منتهی به ۹۹/۰۴/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمد های عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایده بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال فن آوا ۲- شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمد های عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال سهرمز - نه ماهه منتهی به ۹۹/۰۵/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمد های عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وبدی ۸ - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۱/۳۰
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمد های عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایده بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وتعون - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمد حق بیمه
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایده بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وپارس ۱۳ - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۴/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال حسیر - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال پاکشو - سال مالی منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وصادرات - سه ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وصادرات۹ - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال تامین سرمایه لوتوس پارسیان - ۶ ماهه منتهی به منتهی به ۹۹/۰۴/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال غالبر ۴ - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال سرمایه گذاری کوثر بهمن - بسامان ۲ - ۳ ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال پاکشو - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال دیران - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وصادرات - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال گتوشا ۲ - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وصادرات ۴ - وصادرات ۳ - سال مالی منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال زمرغ - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وصادرات - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال پتریران - ۳ ماهه منتهی به ۹۹/۰۵/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال زمرغ ۴ - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال خوارزمی ۷ - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال غدام - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال ثاسب - ۹ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وبدی۴ - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۱/۳۰
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال پاسا- سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال ذبالاس - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وگردش - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای مشاع
افزایش درآمدهای غیرمشاع
افزایش جمع درآمدهای ۱۲ ماهه
افزایش زیان خالص به سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش تسهیلات غیر دولتی
افزایش سپرده های پس انداز و مشابه
افزایش سپرده های سرمایه گذاری
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وگردش ۷ - سال مالی منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰
تحلیل کدال بورس

افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وسبحان - پاسا- سال مالی منتهی به ۹۶/۰۴/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وصادرات - سال مالی منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال ذخفناور - گتوشا - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال پاکشو ۱ - حسیر۱ - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال حسیر - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال پاسا - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال ذهمراه - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وسین - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وغدیر ۲۴ - نه ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال تکادو - سال مالی منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال ثاسب - نه ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال سکرام - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال کترام - سه ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال ومشان - سال مالی منتهی به ۹۹/۰۲/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال آرمان - وسدید - سنفت - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال سرمایه گذاری صبا تامین - سال مالی منتهی به ۹۹/۰۲/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال واتی - وهور۱ - ثمسکن - غویتا - سمازن - گنکین - وبهمن - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن- سه ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال غبهنوش - سه ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وپارس - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال تکادو - سال مالی منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال هلد بهشهر ۳ - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال حآفرین - سال مالی ۹۸
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال تکشا - سال مالی ۹۸
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال کیا - ۹ ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وحیا ۱۰ - سال مالی منتهی به ۹۸
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وبملت - سه ماه اول ۹۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای مشاع
افزایش درآمدهای غیرمشاع
افزایش جمع درآمدها
افزایش سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش تسهیلات اعطایی غیردولتی
افزایش سپرده های دیداری و مشابه
افزایش سپرده های پس انداز و مشابه
افزایش سپرده های سرمایه گذاری
افزایش سایر سپرده ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

واحیا ۳۱ - سال مالی منتهی به ۹۸
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

بپیوند - سه ماه اول ۹۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

وحیا ۲۵ - سال مالی منتهی به ۹۸
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

عسکریه ۲۸ - سال مالی منتهی به ۹۸
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

کپارس
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

عسکریه ۲۸
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

امین۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تکادو۴ - وحیا۱۴- شخلیج فارس ۱۰
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

غچین
تحلیل کدال بورس

افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

بسامان۳ - سیدکو۵ - بیمه ملت - کیا
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

وحیا۲۹ - وحیا۲ - حفاری - وسبحان
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

سمازن 1 - سهگمنت - پسهند۲
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

وجامی
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
بازده دارایی ها
بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

شخلیج فارس
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
بازده دارایی ها
بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

پکرمان ۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

غچین
تحلیل کدال بورس

افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

غشهد
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده  دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تاپیکو
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده  دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

وعبید - وبشهر ۴۶
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

وحیا ۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

کترام - کگل - لسرما - زبینا
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده  دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

بایکا - وصنا - ساربیل - غکورش - ذپکویر - خاهن - بورس کالای ایران
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

سامان
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای مشاع
افزایش جمع درآمدها
افزایش دارایی ها
افزایش تسهیلات اعطایی غیردولتی
افزایش سپرده های دیداری و مشابه
افزایش سپرده های پس انداز و مشابه
افزایش سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

پتریران
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

سرمایه گذاری صبا تامین
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

غکوروش
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود ناخالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

وبهمن ۲
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود ناخالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تمحرکه
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
کاهش زیان خالص
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تیمپی ۵ - غکوروش - کیا - تاصیکو
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود ناخالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

خکمند
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود ناخالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

وایلام - رمپنا ۱۸
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود ناخالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

رمپنا ۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود ناخالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

حفارس
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود ناخالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تاتمس - تاپیکو
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود ناخالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

وشمال ۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

آریان ۳
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

کیا
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

فاسمین
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

غپینو
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

خوارزمی۳
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

ددام
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تیمپی۸
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

ملاردشیر
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش بازده دارایی ها
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

رمپنا۷ - رمپنا۱۴
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

وتجارت
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

وتجارت
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای مشاع
افزایش جمع درآمدها
افزایش سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش تسهیلات اعطایی دولت
افزایش تسهیلات اعطایی غیر دولتی
افزایش سپرده هایی دیداری و مشابه
افزایش سپرده های پس انداز و مشابه
افزایش سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
افزایش سپرده ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

بنیرو۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

کپارس - کساوه
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

شاروم
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

فخوز۱
تحلیل کدال بورس

افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

رمپنا۳۵
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

ملاردشیر
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش بازده دارایی ها
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

ومشان
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

رمپنا۲۰
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

آپ ۲
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

رمپنا ۱۱ - رمپنا ۱۹ - رمپنا ۴۷ - تامین سرمایه امین ۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

ثبهساز
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

فمراد
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

آریان
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش بازده دارایی ها
افزایش دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تکمبا
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش بازده دارایی ها
افزایش دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

وآیند
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای مشاع
افزایش درآمدهای غیرمشاع
کاهش زیان خالص
افزایش دارایی ها
افزایش تسهیلات غیردولتی
افزایش سپرده های دیداری و مشابه
افزایش سپرده های پس انداز و مشابه
افزایش سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
افزایش سایر سپرده ها
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

بورس
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

فسپا
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

کاذر
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

سیتا
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

خساپا - رمپنا۳۱ - سیتا2
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش بازده دارایی ها
افزایش دارایی ها
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

وکوثر- شاروم - تیپیکو - ستران - فاسمین- ثنور۷
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش بازده دارایی ها
افزایش دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

عسکریه۱۳
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش بازده دارایی ها
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

آپ۲
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

رمپنا۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

شخلیج
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
افزایش دارایی ها
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

گدنا
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
افزایش دارایی ها
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

ثشاهد - رمپنا۱۵ - تیمپی
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
افزایش دارایی ها
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

فخاس ۲
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

آغاز معامله
تحلیل کدال بورس

عرضه اولیه  وسپهر: 
یکشنبه  - ۳۰ شهریور ساعت ۱۳ تا ۱۷
قیمت ۹۵۰ تا ۱۰۱۰ تومان - سقف خرید هر شخص ۱۱۰۰ سهم
نماد وسپهر در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ با گزارش زیر از نظر صورتهای مالی روند صعودی را داشته:
افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
کاهش زیان عملیاتی
کاهش زیان خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

آغاز معامله
تحلیل کدال بورس

عرضه اولیه  ثامید: 
چهارشنبه - ۱۹ شهریور ساعت ۸ تا ۱۱
قیمت ۱۷۵ تومان - سقف خرید هر شخص ۱۲۰۰ سهم
گزارش صورتهای مالی شرکت توسعه و عمران امید در شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
کاهش درآمدهای عملیاتی
کاهش سود ناخالص
کاهش سود عملیاتی
کاهش سود خالص
کاهش حاشیه سود خالص
کاهش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها

آغاز معامله
تحلیل کدال بورس

عرضه اولیه  بپیوند: 
سه شنبه - ۱۱ شهریور ساعت ۱۳ تا ۱۷
قیمت ۱۸۵۰ تومان - سقف خرید هر شخص ۱۵۰ سهم
شرکت برق و انرژی پیوند با گزارش زیر جز شرکتهایی است که در سه ماه اول سال عملکرد مالی خوبی داشتند:
افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها

آغاز معامله
تحلیل کدال بورس

عرضه اولیه  گدنا: 
سه شنبه - ۲۸ مرداد ساعت ۱۳ تا ۱۷
قیمت ۶۰۰ تومان - سقف خرید هر شخص ۲۰ سهم
عرضه اولیه  غکوروش: 
چهارشنبه - ۲۹ مرداد ساعت ۸ تا ۱۱:۳۰ (به تعویق افتاد)
قیمت ۲۹۰۰ تومان - سقف خرید هر شخص ۱۰۰ سهم

آغاز معامله
تحلیل کدال بورس

عرضه اولیه ثبهساز: 
چهار شنبه - ۲۲ مرداد ساعت ۷:۳۰ تا ۱۱:۳۰
قیمت ۲۲۰ تومان - سقف خرید هر شخص ۱۰۰۰ سهم

آغاز معامله
تحلیل کدال بورس

عرضه اولیه زملارد: 
سه شنبه - ۲۱ مرداد ساعت ۱۳ تا ۱۷
قیمت ۲۱۰۰ تومان - سقف خرید هر شخص ۲۰ سهم

آغاز معامله
تحلیل کدال بورس

عرضه اولیه امین: 
چهارشنبه - ۱۵ مرداد 
قیمت ۱۰۴۰  تومان - سقف خرید هر شخص ۳۰۰ سهم

آغاز معامله
تحلیل کدال بورس

عرضه اولیه شاروم: 
چهارشنبه - ۱۵ مرداد 
قیمت ۶۳۰  تومان - سقف خرید هر شخص ۴۰ سهم

آغاز معامله
تحلیل کدال بورس

عرضه اولیه بگیلان: 
سه شنبه - ۷ مرداد ساعت ۱۳ تا ۱۷
قیمت ۲۲۰۰ تا ۲۴۰۰ تومان - سقف خرید هر شخص ۸۰ سهم
عرضه اولیه غزر: 
چهارشنبه - ۸ مرداد - ساعت ۷:۳۰ تا ۱۱
قیمت ۳۷۷۵ تا ۳۹۷۵  تومان - سقف خرید هر شخص ۱۵۰ سهم

آغاز معامله
تحلیل کدال بورس

عرضه اولیه آبادا: 
قیمت ۱۵۵۰ تومان - هر شخص سقف ۲۰۰ سهم

اقدام در جهت افزایش سرمایه

نوری - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
بنو - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

تنوین - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه

دابور -  آگهی ثبت افزایش سرمایه
کاذر -  تمدید مجوز افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

ثعمرا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

خپارس -  پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
وکار - تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده
ثعمرا - تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال

ونیرو - نتایج حاصل از حق تقدم های استفاده نشده

اقدام در جهت افزایش سرمایه

سجام -  پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
بساما - تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده

اقدام در جهت افزایش سرمایه

سپ - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
ختراک - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه

ساینا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

غدیس -  آگهی ثبت افزایش سرمایه
میدکو -  آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

زماهان - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

زماهان - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

وسالت -  تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه
نطرین -  تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

زماهان -  پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

تلیسه -  آگهی ثبت افزایش سرمایه
سمگا -  آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

کگاز - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه

خمهر - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال

دیران - نتایج حاصل از حق تقدم های استفاده نشده

اقدام در جهت افزایش سرمایه

رنیک -  آگهی ثبت افزایش سرمایه
درازک  -  آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

تشتاد - تمدید اعلام پذیره نویسی عمومی

اقدام در جهت افزایش سرمایه

وبهشهر -  پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
شنفت -  پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
قپیرا -  پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

وبوعلی -  آگهی ثبت افزایش سرمایه
ثقزوی -  آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال

زقیام - نتایج حاصل از حق تقدم های استفاده نشده

اقدام در جهت افزایش سرمایه

غمهرا - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه

کتوکا - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

آریا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
خفولا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

قثابت -  پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
کاوه -  پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

ساربیل -  آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

پکویر - تمدید اعلام پذیره نویسی عمومی

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال

دسانکو - نتایج حاصل از حق تقدم های استفاده نشده
ثنور - نتایج حاصل از حق تقدم های استفاده نشده

اقدام در جهت افزایش سرمایه

بهپاک - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
کایزد - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

فزرین -  پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

گکیش - اعلام پذیره نویسی عمومی

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال

کگل - نتایج حاصل از حق تقدم های استفاده نشده

اقدام در جهت افزایش سرمایه

ساذری - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
رتاپ - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه

غمینو- مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

بهپاک - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
کایزد - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

دکوثر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
دکیمی - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
کایزد - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
وسدید - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
ختراک - تصمیمات هییت مدیریه در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

کسرام -  آگهی ثبت افزایش سرمایه
ثقزوی -  آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

کوثر -  آگهی ثبت افزایش سرمایه
سیلام -  آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

فارس - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

جوین - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
فملی - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
فاراک - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

جوین - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
آریا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

سمتاز - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

لخانه - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

فاسمین -  آگهی ثبت افزایش سرمایه
وکار -  آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

ددام - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
فخوز - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

بفجر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
زماهان - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
وسبحان - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال

دابور - نتایج حاصل از حق تقدم های استفاده نشده

اقدام در جهت افزایش سرمایه

فزرین - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
کمینا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

فاراک - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
فخوز- پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
کمینا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
غمهرا - تصمیمات هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

ثغرب -  آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

دکپسول - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
ثعتما - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

شسینا - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
پرداخت - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
تنوین - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
کهمدا - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
وثوق - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
وجامی - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال

دانا - نتایج حاصل از حق تقدم های استفاده نشده

اقدام در جهت افزایش سرمایه

فبستم -  آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

وامید - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
شکبیر- پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
سنیر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
دی - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
زپارس - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
ختراک - زمان تشکیل جلسه در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

کفپارس -  آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال

سمگا - نتایج حاصل از حق تقدم های استفاده نشده

اقدام در جهت افزایش سرمایه

دسانکو - اعلامیه پذیره نویسی عمومی

اقدام در جهت افزایش سرمایه

غپیچک - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
وارس - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

غپیچک - زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

کپشیر -  مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه

ختراک - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

بعایق - زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

وکاور -  آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

کباده - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

دسبحان - اعلامیه پذیره نویسی عمومی

اقدام در جهت افزایش سرمایه

دالبر -  آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

وگردش -  مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه

کسرا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
دشیمی - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
فارس - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
وآوا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
پکرمان - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

فاما - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

درازک - زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه
وامید - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه
شصدف -  مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام میدکو -  مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام وملل -  مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
اقدام در جهت افزایش سرمایه

سبزوا -  آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

سیدکو - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
دجابر - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

غمهرام - زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه
وتوس - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

سشمال -  آگهی ثبت افزایش سرمایه
خپویش -  آگهی ثبت افزایش سرمایه  

اقدام در جهت افزایش سرمایه

دیران - اعلامیه پذیره نویسی عمومی

اقدام در جهت افزایش سرمایه

بمیلا - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
گشان - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
غمهرا - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

بنیرو - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

بنیرو - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
کباده - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
شفارس - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
تاپیکو - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

تشتاد - اعلامیه پذیره نویسی عمومی
کگل - اعلامیه پذیره نویسی عمومی

اقدام در جهت افزایش سرمایه

تاپیکش -  مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
کخاک -  مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
کایتا -  مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
وسنا -  مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه

زشریف - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
فاما - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

زشریف - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
فاما - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

آرمان - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
غویتا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
فولاژ - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
زشریف - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
بنو - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

اتکام -  آگهی ثبت افزایش سرمایه 

اقدام در جهت افزایش سرمایه

وارس - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
فایرا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

نوین -  آگهی ثبت افزایش سرمایه 

اقدام در جهت افزایش سرمایه

شلعاب -  مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه

وپخش - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
آرمان - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

پکویر - اعلامیه پذیره نویسی عمومی

اقدام در جهت افزایش سرمایه

مبین - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
غگرجی - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

خمهر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال

ثغرب - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده

اقدام در جهت افزایش سرمایه

شبهران - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
شفا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)

اقدام در جهت افزایش سرمایه

ما -  آگهی ثبت افزایش سرمایه 
بپاس -  آگهی ثبت افزایش سرمایه 

اقدام در جهت افزایش سرمایه

ثتران -  مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه

فجام - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
تملت - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

دزهراوی - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
غاذر - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
ثغرب - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

آزادراه بندرعباس کرمان -  آگهی ثبت افزایش سرمایه مشمول اصل ۴۴

اقدام در جهت افزایش سرمایه

پارسیان -  مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
بزاگرس -  مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه

میدکو- اعلامیه پذیره نویسی عمومی

اقدام در جهت افزایش سرمایه

وجامی - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
وثوق- اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
وسپه - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه (اصلاحیه)
وساپا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

غگرجی - زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه
کباده - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
فارس - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

درازک - زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه
وساپا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
حریل - تصمیم هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال

دالبر - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده(اصلاحیه)
رنیک - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده

اقدام در جهت افزایش سرمایه

شپترو -  آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

صبا -  مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه

تنوین - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
فولای - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
وسپه - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

سمگا - اعلامیه پذیره نویسی عمومی
دابور - اعلامیه پذیره نویسی عمومی

اقدام در جهت افزایش سرمایه

ددانا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
درهآور - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
پارسیان - تصمیم هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

ختور -  مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
کدما -  مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
وبیمه -  مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه

غمینو - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

زقیام - اعلامیه پذیره نویسی عمومی

اقدام در جهت افزایش سرمایه

وگردش -  مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال

خاذین - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده(اصلاحیه)

اقدام در جهت افزایش سرمایه

ثنور - اعلامیه پذیره نویسی عمومی

اقدام در جهت افزایش سرمایه

دقاضی - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
نوری - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

سامان - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
فروس - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
ساذری - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
قچار - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
درازک - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
سپ - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

ساراب -  آگهی ثبت افزایش سرمایه
وپاسار -  آگهی ثبت افزایش سرمایه
آ اس پ -  آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

کی بی سی - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
زفکا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

دشیمی - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
زفکا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
پارسیان - تصمیمات هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

شنفت -  آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

پترول -  مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه

فن آوا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
ثعتما - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 
شگل - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
دکپسول - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
وسرمد - تصمیمات هیئت مدیره  در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

دتوزیع - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

ونیکی - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
وبانک - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
شتران - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
اتکای - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

کتوکا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
وصنا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

شپنا - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

دزهراوی - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
دلر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه (اصلاحیه)
وگستر- پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

ورشک -  (مشمول اصل ۴۴) آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

شاملا - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه

کپشیر - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

غزر - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
زفکا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
مدیرا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

وسالت - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
غدیس - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
نطرین - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
کاذر - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال

دالبر - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده

اقدام در جهت افزایش سرمایه

خپویش - آگهی ثبت افزایش سرمایه
کرمان - آگهی ثبت افزایش سرمایه (اصلاحیه)
سیمان اردستان -  (مشمول اصل ۴۴) آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

های وب - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

رنیک - تمدید اعلامیه پذیره نویسی عمومی
وملل - اعلامیه پذیره نویسی عمومی

اقدام در جهت افزایش سرمایه

های وب - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
تنوین - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
زفکا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

وخاور - آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

شسینا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
خکار- اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

آینده - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
ساینا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
پکرمان - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
وبیمه - تصمیمات هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

ثغرب - تمدید اعلامیه پذیره نویسی عمومی

اقدام در جهت افزایش سرمایه

غاذر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
وآوا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
خنصیر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

غگلستا - آگهی ثبت افزایش سرمایه
وتوصا - آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

دتماد - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه

سامان - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
زگلدشت - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

سامان - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
غزر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
پتایر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
زگلدشت - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
کتوکا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال

سامان - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده

اقدام در جهت افزایش سرمایه

پارسیان - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
مادیرا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
شفا  - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
سامان - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
غزر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

کگاز - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه

بمیلا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
بتراس - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
شباتا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال

ثقزوی - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده

اقدام در جهت افزایش سرمایه

کصدف - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)
تملت - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

زمگسا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
مبین - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
فولای - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
بنوی - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
وسپه - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
وجامی - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
وثوق - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
وسرمد - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال

سشمال - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده

اقدام در جهت افزایش سرمایه

غگرجی - آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

قجام - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
وکار - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
فلامی - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
خودکفا - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
ثتران - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
رتاپ - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
ومعلم - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
پارسیان - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
وسرمد - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
تلیسه - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

وپارس - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

بکام - آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

افق - تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
ارفع - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه

دقاضی - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
وبیمه - زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

دانا - اعلامیه پذیره نویسی عمومی
رنیک - اعلامیه پذیره نویسی عمومی

اقدام در جهت افزایش سرمایه

اعتلا - مهلت استفاده از حق تقدم خرید  سهام
وتوکا - مهلت استفاده از حق تقدم خرید  سهام
شجم - مهلت استفاده از حق تقدم خرید  سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه

صبا - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
فاسمین - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
وبیمه - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
اتکام - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
تاپکیش - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
بکهنوج - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
ساربیل - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

ولقمان - اظهار نظر حسابرس و بازرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هییت مدیره

اقدام در جهت افزایش سرمایه

قشکر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)
آینده - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
دجابر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
غویتا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
شیران - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
ثعتما - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
بهیر - تصمیمات هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال

شپترو - نتایج حاصل از حق تقدم های استفده نشده

اقدام در جهت افزایش سرمایه

قاسم - آگهی ثبت افزایش سرمایه
وبملت - آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

زشگرا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
کصدف - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
وسینا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
زبینا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

زشگرا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
وسینا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
فاذر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
زبینا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
وبملت - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

غمینو - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

سیلام - تمدید اعلامیه پذیره نویسی عمومی

اقدام در جهت افزایش سرمایه

شتران - اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هییت مدیره

اقدام در جهت افزایش سرمایه

کسرا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
فملی - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
خفولا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
های وب - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال

شپترو - نتایج حاصل از حق تقدم های استفاده نشده
شنفت - نتایج حاصل از حق تقدم های استفاده نشده

اقدام در جهت افزایش سرمایه

گشان - اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هییت مدیره
نطرین - اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هییت مدیره

اقدام در جهت افزایش سرمایه

گشان - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
ختراک - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
قشیر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

غشهداب - آگهی ثبت افزایش سرمایه
کچاد - آگهی ثبت افزایش سرمایه
خریخت - آگهی ثبت افزایش سرمایه
پاکسیر- آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

ثغرب - اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش  توجیهی هییت مدیره

اقدام در جهت افزایش سرمایه

وپست - اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش  توجیهی هییت مدیره
دارو - اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش  توجیهی هییت مدیره

اقدام در جهت افزایش سرمایه

گستر پگاه چهار - آگهی ثبت افزایش سرمایه
قمرو - آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

شپارس - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه

کایتا - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

وصنا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
ولقمان - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
سیدکو - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
تملت - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

دسبحا - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه

غشاذر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
فولاژ - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

کخاک - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
بپاس - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
وسنا - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
غشان - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
شلعاب - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
شاملا - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

کرمان - آگهی ثبت افزایش سرمایه(اصلاحیه)

اقدام در جهت افزایش سرمایه

وآرین - تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه

خکار - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
وپارس - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
بترانس - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبصادر
فولاد
خساپا
وبملت
فملی

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبصادر
وبملت
پارند
ونوین
ولساپا

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

خساپا
وبصادر
ونوین
وبملت
وپارس

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

کمند
امینیکم
ونوین
کیان
خگستر

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

خساپا
خودرو
وبملت
وبصادر
فولاد

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

خفولا
فولاد
وپارس
وبصادر
وبملت

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

شتران
امینیکم
فولاد
غپینو
خبهمن

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبملت
فولاد
شبندر
وبصادر
وپارس

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبصادر
خودرو
فولاد
وبملت
خساپا

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وتجارت
خودرو
وبملت
وبصادر
وپاسار

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وتجارت
خودرو
وپارس
فملی
فولاد

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

خودرو 
وبصادر
ونوین
وغدیر
فولاد

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

فولاد
وبملت
وپارس
وپاسار
شتران

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبصادر
وتجارت
 وبملت
وپارس
شپنا

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبصادر
 وبملت
وپارس
فملی
وپاسار

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبصادر
وتجارت
وبملت
وپارس
ونوین

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وتجارت
وبملت
ونوین
وبصادر
وپارس

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

کمند
چکاپا
یاقوت
امینیکم
ورنا

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبصادر
فولاد
کمند
فملی
کگل

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

فولاد
وبصادر
کویرح
وپاسار
فارس

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

فولاد
ثنوسا
ورنا
فملی
امینیکم

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبصادر
فولاد
وبملت
وپاسار
فملی

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبصادر
وبملت
فولاد
تاپیکو
فملی

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

خگستر
ما
سشمال
سدور
وبهمن

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبصادر
وتجارت
شپنا
وپارس
خساپا

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

خودرو
وتجارت
وپارس
وبملت
وبصادر

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

خودرو
فولاد
وخارزم
ونوین
وتجارت

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وتجارت
وبملت
فولاد
وپارس
وپاسار

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وپارس
خودرو
فولاد
فملی
وبملت

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وپارس
وبملت
خودرو
شپنا
فملی

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبملت
خساپا
وتجارت
خودرو
وپارس

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

خودرو
وبملت
خساپا
وتجارت
وپارس

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبصادر
وبملت
کمند
وتجارت
وغدیر

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وتجارت
وپارس
وبملت
ونوین
وپاسار

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وپارس
ثاختح
وبملت
ونوین
امینیکم

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

کمند
خبهمن
وتوس
یاقوت
پارند

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

کمند
ونوین
امینیکم
وتوس
وخاور

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

فولاد
وتجارت
وپاسار
وسینا
ومعادن

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

ونوین
اخابر
البرز
کمند
ثمسکن

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وتجارت
وبصادر
فولاد
وسینا
اخابر

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبصادر
وغدیر
کگل
پارسان
فارس

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبصادر
وتجارت 
وپاسار
کاوه 
پارس

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

خودرو
وبصادر
خساپا
شستا
وپاسار

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

خودرو
شستا
خساپا
وتجارت
وخارزم

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبصادر
وتجارت
فولاد
خبهمن
شستا

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وتجارت
وبصادر
اخابر
وپاسار
پارسان

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

شستا
اخابر
وپاسار
ونوین
وپست

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وخارزم
وتوس
حفاری
خگستر
ختوقا

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وتجارت
وبصادر
شستا
شپنا
وغدیر

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وتجارت
وبصادر
فولاد
تاپیکو
وغدیر

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وتجارت
وبصادر
خساپا
خودرو
وغدیر

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبصادر
وتجارت
فولاد
غگل
خساپا

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبانک
وغدیر
شپنا
اخابر
شتران

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وتجارت
خودرو
غگل
تاپیکو
خساپا

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

فملی
فارس
وتجارت
خودرو
شستا

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبصادر
وتجارت
خبهمن
چکاپا
فارس

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وتجارت
وبصادر
چکاپا
وسینا
ونوین

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبصادر
پارند
وسینا
ومعادن
وپاسار

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبصادر
وپاسار
البرز
وتجارت
حفارس

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

پارند
ونوین
البرز
خبهمن
وسپه

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

البرز
پترولح
پترول
خمحرکه
فاراک

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبصادر
شپنا
چکاپا
فملی
رمپنا

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وتجارت
وبصادر
ونوین
و‍پارس
فخوز

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

ونوین
وبصادر
کمند
حکشتیح
پارند

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

امینیکم
وبصادر
وپاسار
خزامیا
وتجارت

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبصادر
چکاپا
وپارس
فخوز
تاپیکو

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وپارس
خبهمن
وتجارت
سخزر
پارسان

 

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
#تاپیکو
#وخارزم
#پارند
#وسینا
#کمند

 

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)

اطلاعات دقیقتر در اپ فانوس

————————————

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
بیمه پاسارگاد(بپاس)
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اطلاعات دقیقتر در اپ فانوس

————————————-

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اطلاعات دقیقتر در اپ فانوس

غزر دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹
ساعت پیش گشایش ۱۲:۲۵
ساعت شروع معامله ۱۲:۳۰

 

بررسی صورتهای مالی نسبت به دوره ی قبل

 

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
سیمان لارستان (سلار)
افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپ فانوس

————————————

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
بازرگانی و تولیدی مرجان کار (ذکمرجان)
افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص

اطلاعات دقیقتر در اپ فانوس

————————————-

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)
افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپ فانوس