تحلیل کدال بورس

تحلیل کدال بورس

کدال سامانه یا پایگاه اطلاعات جامع شرکت‌های پذیرفته شده(فهرست شده در بورس) است.

تحلیل کدال قیستو - سال مالی منتهی به ۹۸/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال ثشاهد۱۰ - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال شستا ، شخلیج فارس- سال مالی منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال سدشت۱- سال مالی منتهی به ۹۹/۰۴/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وغدیر۳۱- سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال بترانس۱۳- شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۴/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال غصینو - سال مالی منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال تیمپی - سال مالی منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وصنعت۱ , کفرآور - سال مالی منتهی به ۹۹/۰۵/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال ورفاه - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای مشاع
افزایش دارایی ها
افزایش تسهیلات اعطایی غیردولتی
افزایش سپرده های دیداری و مشابه
افزایش سپرده های پس انداز و مشابه
افزایش سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
افزایش سایر سپرده ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال فایرا۳ - سال مالی منتهی به ۹۸/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال ذبالاس - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال قاروم و قلرست - سال مالی منتهی به ۹۹/۰۴/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمد های عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایده بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال فن آوا ۲- شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمد های عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال سهرمز - نه ماهه منتهی به ۹۹/۰۵/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمد های عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وبدی ۸ - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۱/۳۰
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمد های عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایده بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وتعون - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمد حق بیمه
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایده بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وپارس ۱۳ - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۴/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال حسیر - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال پاکشو - سال مالی منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وصادرات - سه ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر  در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وصادرات۹ - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال تامین سرمایه لوتوس پارسیان - ۶ ماهه منتهی به منتهی به ۹۹/۰۴/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال غالبر ۴ - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال سرمایه گذاری کوثر بهمن - بسامان ۲ - ۳ ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال پاکشو - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال دیران - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وصادرات - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال گتوشا ۲ - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وصادرات ۴ - وصادرات ۳ - سال مالی منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال زمرغ - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وصادرات - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال پتریران - ۳ ماهه منتهی به ۹۹/۰۵/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال زمرغ ۴ - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال خوارزمی ۷ - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال غدام - ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال ثاسب - ۹ ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وبدی۴ - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۱/۳۰
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال پاسا- سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال ذبالاس - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وگردش - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای مشاع
افزایش درآمدهای غیرمشاع
افزایش جمع درآمدهای ۱۲ ماهه
افزایش زیان خالص به سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش تسهیلات غیر دولتی
افزایش سپرده های پس انداز و مشابه
افزایش سپرده های سرمایه گذاری
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وگردش ۷ - سال مالی منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰
تحلیل کدال بورس

افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وسبحان - پاسا- سال مالی منتهی به ۹۶/۰۴/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وصادرات - سال مالی منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال ذخفناور - گتوشا - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال پاکشو ۱ - حسیر۱ - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال حسیر - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال پاسا - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال ذهمراه - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وسین - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وغدیر ۲۴ - نه ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال تکادو - سال مالی منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال ثاسب - نه ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال سکرام - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال کترام - سه ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال ومشان - سال مالی منتهی به ۹۹/۰۲/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال آرمان - وسدید - سنفت - سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال سرمایه گذاری صبا تامین - سال مالی منتهی به ۹۹/۰۲/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال واتی - وهور۱ - ثمسکن - غویتا - سمازن - گنکین - وبهمن - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن- سه ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال غبهنوش - سه ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وپارس - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال تکادو - سال مالی منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال هلد بهشهر ۳ - شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال حآفرین - سال مالی ۹۸
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال تکشا - سال مالی ۹۸
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال کیا - ۹ ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وحیا ۱۰ - سال مالی منتهی به ۹۸
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تحلیل کدال وبملت - سه ماه اول ۹۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای مشاع
افزایش درآمدهای غیرمشاع
افزایش جمع درآمدها
افزایش سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش تسهیلات اعطایی غیردولتی
افزایش سپرده های دیداری و مشابه
افزایش سپرده های پس انداز و مشابه
افزایش سپرده های سرمایه گذاری
افزایش سایر سپرده ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

واحیا ۳۱ - سال مالی منتهی به ۹۸
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

بپیوند - سه ماه اول ۹۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

وحیا ۲۵ - سال مالی منتهی به ۹۸
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

عسکریه ۲۸ - سال مالی منتهی به ۹۸
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

کپارس
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

عسکریه ۲۸
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

امین۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تکادو۴ - وحیا۱۴- شخلیج فارس ۱۰
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

غچین
تحلیل کدال بورس

افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

بسامان۳ - سیدکو۵ - بیمه ملت - کیا
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

وحیا۲۹ - وحیا۲ - حفاری - وسبحان
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

سمازن 1 - سهگمنت - پسهند۲
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

وجامی
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
بازده دارایی ها
بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

شخلیج فارس
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
بازده دارایی ها
بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

پکرمان ۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

غچین
تحلیل کدال بورس

افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

غشهد
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده  دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تاپیکو
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده  دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

وعبید - وبشهر ۴۶
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

وحیا ۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

کترام - کگل - لسرما - زبینا
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده  دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

بایکا - وصنا - ساربیل - غکورش - ذپکویر - خاهن - بورس کالای ایران
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

سامان
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای مشاع
افزایش جمع درآمدها
افزایش دارایی ها
افزایش تسهیلات اعطایی غیردولتی
افزایش سپرده های دیداری و مشابه
افزایش سپرده های پس انداز و مشابه
افزایش سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

پتریران
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

سرمایه گذاری صبا تامین
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

غکوروش
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود ناخالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

وبهمن ۲
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود ناخالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تمحرکه
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
کاهش زیان خالص
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تیمپی ۵ - غکوروش - کیا - تاصیکو
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود ناخالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

خکمند
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود ناخالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

وایلام - رمپنا ۱۸
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود ناخالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

رمپنا ۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود ناخالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

حفارس
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود ناخالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تاتمس - تاپیکو
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود ناخالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

وشمال ۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

آریان ۳
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

کیا
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

فاسمین
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

غپینو
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

خوارزمی۳
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

ددام
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش سود ناخالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تیمپی۸
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

ملاردشیر
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش بازده دارایی ها
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

رمپنا۷ - رمپنا۱۴
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

وتجارت
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

وتجارت
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای مشاع
افزایش جمع درآمدها
افزایش سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش تسهیلات اعطایی دولت
افزایش تسهیلات اعطایی غیر دولتی
افزایش سپرده هایی دیداری و مشابه
افزایش سپرده های پس انداز و مشابه
افزایش سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
افزایش سپرده ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

بنیرو۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

کپارس - کساوه
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

شاروم
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

فخوز۱
تحلیل کدال بورس

افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

رمپنا۳۵
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

ملاردشیر
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش بازده دارایی ها
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

ومشان
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

رمپنا۲۰
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

آپ ۲
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

رمپنا ۱۱ - رمپنا ۱۹ - رمپنا ۴۷ - تامین سرمایه امین ۱
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

ثبهساز
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

فمراد
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

آریان
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش بازده دارایی ها
افزایش دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

تکمبا
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش بازده دارایی ها
افزایش دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

وآیند
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای مشاع
افزایش درآمدهای غیرمشاع
کاهش زیان خالص
افزایش دارایی ها
افزایش تسهیلات غیردولتی
افزایش سپرده های دیداری و مشابه
افزایش سپرده های پس انداز و مشابه
افزایش سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
افزایش سایر سپرده ها
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

بورس
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

فسپا
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

کاذر
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

سیتا
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

خساپا - رمپنا۳۱ - سیتا2
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش بازده دارایی ها
افزایش دارایی ها
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

وکوثر- شاروم - تیپیکو - ستران - فاسمین- ثنور۷
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش بازده دارایی ها
افزایش دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

عسکریه۱۳
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش بازده دارایی ها
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

آپ۲
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

رمپنا۹
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

شخلیج
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
افزایش دارایی ها
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

گدنا
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
افزایش دارایی ها
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

ثشاهد - رمپنا۱۵ - تیمپی
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
افزایش دارایی ها
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

فخاس ۲
تحلیل کدال بورس

افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش بازده دارایی ها
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

آغاز معامله
تحلیل کدال بورس

عرضه اولیه  وسپهر: 
یکشنبه  - ۳۰ شهریور ساعت ۱۳ تا ۱۷
قیمت ۹۵۰ تا ۱۰۱۰ تومان - سقف خرید هر شخص ۱۱۰۰ سهم
نماد وسپهر در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ با گزارش زیر از نظر صورتهای مالی روند صعودی را داشته:
افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
کاهش زیان عملیاتی
کاهش زیان خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
اطلاعات دقیقتر در اپلیکیشن فانوس

آغاز معامله
تحلیل کدال بورس

عرضه اولیه  ثامید: 
چهارشنبه - ۱۹ شهریور ساعت ۸ تا ۱۱
قیمت ۱۷۵ تومان - سقف خرید هر شخص ۱۲۰۰ سهم
گزارش صورتهای مالی شرکت توسعه و عمران امید در شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
کاهش درآمدهای عملیاتی
کاهش سود ناخالص
کاهش سود عملیاتی
کاهش سود خالص
کاهش حاشیه سود خالص
کاهش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها

آغاز معامله
تحلیل کدال بورس

عرضه اولیه  بپیوند: 
سه شنبه - ۱۱ شهریور ساعت ۱۳ تا ۱۷
قیمت ۱۸۵۰ تومان - سقف خرید هر شخص ۱۵۰ سهم
شرکت برق و انرژی پیوند با گزارش زیر جز شرکتهایی است که در سه ماه اول سال عملکرد مالی خوبی داشتند:
افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش دارایی ها

آغاز معامله
تحلیل کدال بورس

عرضه اولیه  گدنا: 
سه شنبه - ۲۸ مرداد ساعت ۱۳ تا ۱۷
قیمت ۶۰۰ تومان - سقف خرید هر شخص ۲۰ سهم
عرضه اولیه  غکوروش: 
چهارشنبه - ۲۹ مرداد ساعت ۸ تا ۱۱:۳۰ (به تعویق افتاد)
قیمت ۲۹۰۰ تومان - سقف خرید هر شخص ۱۰۰ سهم

آغاز معامله
تحلیل کدال بورس

عرضه اولیه ثبهساز: 
چهار شنبه - ۲۲ مرداد ساعت ۷:۳۰ تا ۱۱:۳۰
قیمت ۲۲۰ تومان - سقف خرید هر شخص ۱۰۰۰ سهم

آغاز معامله
تحلیل کدال بورس

عرضه اولیه زملارد: 
سه شنبه - ۲۱ مرداد ساعت ۱۳ تا ۱۷
قیمت ۲۱۰۰ تومان - سقف خرید هر شخص ۲۰ سهم

آغاز معامله
تحلیل کدال بورس

عرضه اولیه امین: 
چهارشنبه - ۱۵ مرداد 
قیمت ۱۰۴۰  تومان - سقف خرید هر شخص ۳۰۰ سهم

آغاز معامله
تحلیل کدال بورس

عرضه اولیه شاروم: 
چهارشنبه - ۱۵ مرداد 
قیمت ۶۳۰  تومان - سقف خرید هر شخص ۴۰ سهم

آغاز معامله
تحلیل کدال بورس

عرضه اولیه بگیلان: 
سه شنبه - ۷ مرداد ساعت ۱۳ تا ۱۷
قیمت ۲۲۰۰ تا ۲۴۰۰ تومان - سقف خرید هر شخص ۸۰ سهم
عرضه اولیه غزر: 
چهارشنبه - ۸ مرداد - ساعت ۷:۳۰ تا ۱۱
قیمت ۳۷۷۵ تا ۳۹۷۵  تومان - سقف خرید هر شخص ۱۵۰ سهم

آغاز معامله
تحلیل کدال بورس

عرضه اولیه آبادا: 
قیمت ۱۵۵۰ تومان - هر شخص سقف ۲۰۰ سهم

اقدام در جهت افزایش سرمایه

سمگا - اعلامیه پذیره نویسی عمومی
دابور - اعلامیه پذیره نویسی عمومی

اقدام در جهت افزایش سرمایه

ددانا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
درهآور - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
پارسیان - تصمیم هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

پتایر - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

ختور -  مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
کدما -  مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
وبیمه -  مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه

غمینو - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

زقیام - اعلامیه پذیره نویسی عمومی

اقدام در جهت افزایش سرمایه

وگردش -  مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال

خاذین - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده(اصلاحیه)

اقدام در جهت افزایش سرمایه

ثنور - اعلامیه پذیره نویسی عمومی

اقدام در جهت افزایش سرمایه

دقاضی - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
نوری - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

سامان - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
فروس - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
ساذری - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
قچار - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
درازک - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
سپ - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

ساراب -  آگهی ثبت افزایش سرمایه
وپاسار -  آگهی ثبت افزایش سرمایه
آ اس پ -  آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

کی بی سی - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
زفکا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

دشیمی - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
زفکا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
پارسیان - تصمیمات هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

شنفت -  آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

پترول -  مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه

فن آوا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
ثعتما - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 
شگل - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
دکپسول - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
وسرمد - تصمیمات هیئت مدیره  در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

دتوزیع - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

ونیکی - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
وبانک - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
شتران - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
اتکای - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

کتوکا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
وصنا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

شپنا - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

دزهراوی - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
دلر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه (اصلاحیه)
وگستر- پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

ورشک -  (مشمول اصل ۴۴) آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

شاملا - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه

کپشیر - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

غزر - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
زفکا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
مدیرا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

وسالت - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
غدیس - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
نطرین - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
کاذر - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال

دالبر - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده

اقدام در جهت افزایش سرمایه

خپویش - آگهی ثبت افزایش سرمایه
کرمان - آگهی ثبت افزایش سرمایه (اصلاحیه)
سیمان اردستان -  (مشمول اصل ۴۴) آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

های وب - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

رنیک - تمدید اعلامیه پذیره نویسی عمومی
وملل - اعلامیه پذیره نویسی عمومی

اقدام در جهت افزایش سرمایه

های وب - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
تنوین - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
زفکا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

وخاور - آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

شسینا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
خکار- اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

آینده - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
ساینا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
پکرمان - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
وبیمه - تصمیمات هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

ثغرب - تمدید اعلامیه پذیره نویسی عمومی

اقدام در جهت افزایش سرمایه

غاذر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
وآوا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
خنصیر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

غگلستا - آگهی ثبت افزایش سرمایه
وتوصا - آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

دتماد - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه

سامان - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
زگلدشت - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

سامان - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
غزر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
پتایر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
زگلدشت - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
کتوکا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال

سامان - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده

اقدام در جهت افزایش سرمایه

پارسیان - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
مادیرا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
شفا  - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
سامان - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
غزر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

کگاز - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه

بمیلا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
بتراس - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
شباتا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال

ثقزوی - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده

اقدام در جهت افزایش سرمایه

کصدف - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)
تملت - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

زمگسا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
مبین - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
فولای - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
بنوی - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
وسپه - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
وجامی - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
وثوق - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
وسرمد - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال

سشمال - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده

اقدام در جهت افزایش سرمایه

غگرجی - آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

قجام - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
وکار - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
فلامی - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
خودکفا - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
ثتران - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
رتاپ - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
ومعلم - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
پارسیان - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
وسرمد - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
تلیسه - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

وپارس - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

بکام - آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

افق - تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
ارفع - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه

دقاضی - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
وبیمه - زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

دانا - اعلامیه پذیره نویسی عمومی
رنیک - اعلامیه پذیره نویسی عمومی

اقدام در جهت افزایش سرمایه

اعتلا - مهلت استفاده از حق تقدم خرید  سهام
وتوکا - مهلت استفاده از حق تقدم خرید  سهام
شجم - مهلت استفاده از حق تقدم خرید  سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه

صبا - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
فاسمین - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
وبیمه - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
اتکام - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
تاپکیش - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
بکهنوج - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
ساربیل - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

ولقمان - اظهار نظر حسابرس و بازرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هییت مدیره

اقدام در جهت افزایش سرمایه

قشکر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)
آینده - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
دجابر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
غویتا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
شیران - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
ثعتما - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
بهیر - تصمیمات هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال

شپترو - نتایج حاصل از حق تقدم های استفده نشده

اقدام در جهت افزایش سرمایه

قاسم - آگهی ثبت افزایش سرمایه
وبملت - آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

زشگرا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
کصدف - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
وسینا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
زبینا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

زشگرا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
وسینا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
فاذر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
زبینا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
وبملت - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

غمینو - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

سیلام - تمدید اعلامیه پذیره نویسی عمومی

اقدام در جهت افزایش سرمایه

شتران - اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هییت مدیره

اقدام در جهت افزایش سرمایه

کسرا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
فملی - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
خفولا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
های وب - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال

شپترو - نتایج حاصل از حق تقدم های استفاده نشده
شنفت - نتایج حاصل از حق تقدم های استفاده نشده

اقدام در جهت افزایش سرمایه

گشان - اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هییت مدیره
نطرین - اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هییت مدیره

اقدام در جهت افزایش سرمایه

گشان - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
ختراک - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
قشیر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

غشهداب - آگهی ثبت افزایش سرمایه
کچاد - آگهی ثبت افزایش سرمایه
خریخت - آگهی ثبت افزایش سرمایه
پاکسیر- آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

ثغرب - اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش  توجیهی هییت مدیره

اقدام در جهت افزایش سرمایه

وپست - اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش  توجیهی هییت مدیره
دارو - اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش  توجیهی هییت مدیره

اقدام در جهت افزایش سرمایه

گستر پگاه چهار - آگهی ثبت افزایش سرمایه
قمرو - آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

شپارس - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه

کایتا - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

وصنا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
ولقمان - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
سیدکو - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
تملت - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

دسبحا - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه

غشاذر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
فولاژ - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

کخاک - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
بپاس - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
وسنا - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
غشان - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
شلعاب - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
شاملا - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

کرمان - آگهی ثبت افزایش سرمایه(اصلاحیه)

اقدام در جهت افزایش سرمایه

وآرین - تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه

خکار - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
وپارس - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
بترانس - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

ثپردیس - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اقدام در جهت افزایش سرمایه

هجرت - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه

فجام - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال بورس

ثشرق - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
قچار - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال بورس

ثشرق - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
شپنا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال بورس

وایرا - آگهی ثبت افزایش سرمایه
شصدف - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
شسینا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
شپنا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
زماهان - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
کصنعت پگاه لرستان - مشمول اصل ۴۴ - آگهی ثبت افزایش سرمایه
کصنعت پگاه لرستان - مشمول اصل ۴۴ - گزارش توجیهی افزایش سرمایه به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی
خریخت - آگهی ثبت افزایش سرمایه
آسیا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
آ س پ -  نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال بورس

البرز - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
ما - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
جم - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
پرداخت - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
پرداخت - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
قشکر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال بورس

کسعدی - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
کویر - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
بورس - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
ثعمرا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال بورس

فروس - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 
خودکفا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
بهپاک - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال بورس

کرمان - آگهی ثبت افزایش سرمایه
شبصیر - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
تیمپی - آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال بورس

درازک - تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده
حکشتی - تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
کاما - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال بورس

فروس - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
بزارگرس - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
گکوثر - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 
شتران - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال بورس

غدیس - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
دانا -اعلامیه پذیره نویسی عمومی

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال بورس

سرچشمه - آگهی ثبت افزایش سرمایه
ارفع - تصمیمات هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه
ذوب - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
آینده - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
خودکفا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال بورس

کهمدا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال بورس

کوثر - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
الحاوی - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
کسرام - مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال بورس

کالا - آگهی ثبت افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال بورس

آینده - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال بورس

کسعدی - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)

اقدام در جهت افزایش سرمایه
تحلیل کدال بورس

غمهرام - تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده(اصلاحیه)
بپاس - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبملت
خساپا
وتجارت
خودرو
وپارس

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

خودرو
وبملت
خساپا
وتجارت
وپارس

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبصادر
وبملت
کمند
وتجارت
وغدیر

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وتجارت
وپارس
وبملت
ونوین
وپاسار

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وپارس
ثاختح
وبملت
ونوین
امینیکم

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

کمند
خبهمن
وتوس
یاقوت
پارند

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

کمند
ونوین
امینیکم
وتوس
وخاور

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

فولاد
وتجارت
وپاسار
وسینا
ومعادن

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

ونوین
اخابر
البرز
کمند
ثمسکن

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وتجارت
وبصادر
فولاد
وسینا
اخابر

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبصادر
وغدیر
کگل
پارسان
فارس

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبصادر
وتجارت 
وپاسار
کاوه 
پارس

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

خودرو
وبصادر
خساپا
شستا
وپاسار

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

خودرو
شستا
خساپا
وتجارت
وخارزم

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبصادر
وتجارت
فولاد
خبهمن
شستا

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وتجارت
وبصادر
اخابر
وپاسار
پارسان

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

شستا
اخابر
وپاسار
ونوین
وپست

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وخارزم
وتوس
حفاری
خگستر
ختوقا

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وتجارت
وبصادر
شستا
شپنا
وغدیر

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وتجارت
وبصادر
فولاد
تاپیکو
وغدیر

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وتجارت
وبصادر
خساپا
خودرو
وغدیر

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبصادر
وتجارت
فولاد
غگل
خساپا

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبانک
وغدیر
شپنا
اخابر
شتران

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وتجارت
خودرو
غگل
تاپیکو
خساپا

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

فملی
فارس
وتجارت
خودرو
شستا

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبصادر
وتجارت
خبهمن
چکاپا
فارس

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وتجارت
وبصادر
چکاپا
وسینا
ونوین

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبصادر
پارند
وسینا
ومعادن
وپاسار

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبصادر
وپاسار
البرز
وتجارت
حفارس

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

پارند
ونوین
البرز
خبهمن
وسپه

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

البرز
پترولح
پترول
خمحرکه
فاراک

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبصادر
شپنا
چکاپا
فملی
رمپنا

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وتجارت
وبصادر
ونوین
و‍پارس
فخوز

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

ونوین
وبصادر
کمند
حکشتیح
پارند

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

امینیکم
وبصادر
وپاسار
خزامیا
وتجارت

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وبصادر
چکاپا
وپارس
فخوز
تاپیکو

بیشترین خرید حقوقی ها
تحلیل کدال بورس

وپارس
خبهمن
وتجارت
سخزر
پارسان

 

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
#تاپیکو
#وخارزم
#پارند
#وسینا
#کمند

 

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)

اطلاعات دقیقتر در اپ فانوس

————————————

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
بیمه پاسارگاد(بپاس)
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اطلاعات دقیقتر در اپ فانوس

————————————-

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اطلاعات دقیقتر در اپ فانوس

غزر دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹
ساعت پیش گشایش ۱۲:۲۵
ساعت شروع معامله ۱۲:۳۰

 

بررسی صورتهای مالی نسبت به دوره ی قبل

 

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
سیمان لارستان (سلار)
افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپ فانوس

————————————

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
بازرگانی و تولیدی مرجان کار (ذکمرجان)
افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص

اطلاعات دقیقتر در اپ فانوس

————————————-

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)
افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپ فانوس