قیمت روز دلار و طلا و ارزش بازار بورس

قیمت لحظه ای دلار و طلا و بورس

قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۲۸،۰۰۰ تومان
یورو۳۳،۸۳۰ تومان
درهم امارات۷،۶۲۰ تومان
یوان چین۴،۱۶۵ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۲۸،۱۳۰ تومان
یورو۳۳،۲۵۰ تومان
درهم امارات۷،۶۶۰ تومان
یوان چین۴،۱۹۰ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۲۹،۱۲۰ تومان
یورو۳۴،۵۴۵ تومان
درهم امارات۷،۹۲۵ تومان
یوان چین۴،۳۵۵ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۲۹،۱۵۰ تومان
یورو۳۴،۵۳۰ تومان
درهم امارات۷،۹۳۵ تومان
یوان چین۴،۳۸۰ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۲۷،۸۰۰ تومان
یورو۳۲،۸۸۵ تومان
درهم امارات۷،۵۸۰ تومان
یوان چین۴،۱۶۰ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۳۱،۹۵۰ تومان
یورو۳۷،۴۱۰ تومان
درهم امارات۸،۷۰۰ تومان
یوان چین۴،۷۷۰ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۳۱،۹۵۰ تومان
یورو۳۷،۴۳۰ تومان
درهم امارات۸،۷۰۰ تومان
یوان چین۴،۷۷۰ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۳۱،۷۸۰ تومان
یورو۳۷،۲۹۵ تومان
درهم امارات۸،۶۵۰ تومان
یوان چین۴،۷۲۰ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۳۱،۷۵۰ تومان
یورو۳۷،۴۱۵ تومان
درهم امارات۸،۶۴۵ تومان
یوان چین۴،۷۱۵ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۳۱،۷۵۰ تومان
یورو۳۷،۴۵۰ تومان
درهم امارات۸،۶۴۵ تومان
یوان چین۴،۷۰۵ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۳۱،۲۲۰ تومان
یورو۳۶،۹۳۵ تومان
درهم امارات۸،۵۰۰ تومان
یوان چین۴،۶۶۵ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۳۰،۸۰۰ تومان
یورو۳۶،۴۴۰ تومان
درهم امارات۸،۳۸۵ تومان
یوان چین۴،۶۰۰ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۲۹،۷۷۰ تومان
یورو۳۵،۰۴۰ تومان
درهم امارات۸،۱۰۰ تومان
یوان چین۴،۳۸۰ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۲۹،۷۸۰ تومان
یورو۳۵،۰۹۵ تومان
درهم امارات۸،۱۰۵ تومان
یوان چین۴،۳۸۵ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۲۹،۳۸۰ تومان
یورو۳۴،۵۷۰ تومان
درهم امارات۸،۰۰۰ تومان
یوان چین۴،۳۲۵ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز دلار و ارز
ارزقیمت
دلار آمریکا۲۸،۷۰۰ تومان
یورو۳۳،۶۲۵ تومان
درهم امارات۷،۸۱۵ تومان
یوان چین۴،۲۲۵ تومان

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز دلار و ارز

 

ارزقیمت
دلار آمریکا۲۹۶،۰۰۰ ریال
یورو۳۴۶،۸۰۰ ریال
درهم امارات۸۰،۶۰۰ ریال
یوان چین۴۳،۶۰۰ ریال

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز دلار و ارز

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز دلار و ارز

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز دلار و ارز

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز دلار و ارز

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز دلار و ارز

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز دلار و ارز

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز دلار و ارز

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز دلار و ارز

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز دلار و ارز

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز دلار و ارز

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز دلار و ارز

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز دلار و ارز

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز دلار و ارز

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز دلار و ارز

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز دلار و ارز

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز دلار و ارز

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز دلار و ارز

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز دلار و ارز

قیمت دلار / قیمت یورو / قیمت درهم/ قیمت یوان

قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۲۳۶،۲۰۶ تومان
سکه امامی۱۳،۴۰۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۷،۵۰۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۵،۱۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۲۵۵،۸۲۸ تومان
سکه امامی۱۳،۷۰۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۷،۶۰۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۵،۱۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۳۱۲،۳۸۷ تومان
سکه امامی۱۴،۶۰۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۷،۹۰۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۵،۳۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۳۲۶،۲۳۸ تومان
سکه امامی۱۴،۳۰۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۷،۶۰۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۵،۱۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۲۳۸،۵۱۵ تومان
سکه امامی۱۳،۸۰۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۷،۶۰۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۴۴۲،۸۱۸ تومان
سکه امامی۱۶،۱۵۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۸،۸۰۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۵،۸۵۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۴۶۴،۹۷۹ تومان
سکه امامی۱۶،۱۵۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۸،۹۰۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۵،۹۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۴۷۰،۰۵۸ تومان
سکه امامی۱۶،۱۵۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۸،۸۵۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۵،۸۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۴۸۶،۶۷۹ تومان
سکه امامی۱۶،۳۰۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۸،۸۵۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۵،۸۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۴۸۰،۴۴۶ تومان
سکه امامی۱۶،۲۵۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۸،۹۰۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۴۲۳،۹۷۲ تومان
سکه امامی۱۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۸،۶۰۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۵،۶۵۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۴۲۳،۱۹۵ تومان
سکه امامی۱۵،۶۰۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۸،۴۰۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۵،۴۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۳۵۸،۵۵۷ تومان
سکه امامی۱۴،۸۵۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۸،۱۵۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۵،۰۵۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۳۶۷،۷۹۱ تومان
سکه امامی۱۴،۸۵۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۸،۰۵۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۵،۰۵۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۳۳۸،۴۷۳ تومان
سکه امامی۱۴،۵۵۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۷،۹۵۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۴،۹۵۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

قیمت روز سکه و طلا
طلاقیمت
۱۸ عیار۱،۳۰۵،۹۲۳ تومان
سکه امامی۱۳،۸۰۰،۰۰۰ تومان
نیم سکه۷،۹۰۰،۰۰۰ تومان
ربع سکه۴،۹۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت سکه / قیمت طلا

قیمت روز سکه و طلا
طلا قیمت
۱۸ عیار ۱۳،۴۱۷،۰۵۰ ریال
سکه امامی ۱۴۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال
نیم سکه ۸۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال
ربع سکه ۵۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال
قیمت سکه / قیمت طلا
قیمت روز سکه و طلا

قیمت سکه / قیمت طلا

قیمت روز سکه و طلا

قیمت سکه / قیمت طلا

قیمت روز سکه و طلا

قیمت سکه / قیمت طلا

قیمت روز سکه و طلا

قیمت سکه / قیمت طلا

قیمت روز سکه و طلا

قیمت سکه / قیمت طلا

قیمت روز سکه و طلا

قیمت سکه / قیمت طلا

قیمت روز سکه و طلا

قیمت سکه / قیمت طلا

قیمت روز سکه و طلا

قیمت سکه / قیمت طلا

قیمت روز سکه و طلا

قیمت سکه / قیمت طلا

قیمت روز سکه و طلا

قیمت سکه / قیمت طلا

قیمت روز سکه و طلا

قیمت سکه / قیمت طلا

قیمت روز سکه و طلا

قیمت سکه / قیمت طلا

قیمت روز سکه و طلا

قیمت سکه / قیمت طلا

قیمت روز سکه و طلا

قیمت سکه / قیمت طلا

قیمت روز سکه و طلا

قیمت سکه / قیمت طلا

قیمت روز سکه و طلا

قیمت سکه / قیمت طلا

قیمت روز سکه و طلا

قیمت سکه / قیمت طلا

قیمت روز سکه و طلا

قیمت سکه / قیمت طلا

ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۱۹۲،۹۵۰ ریال
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۱۹۳،۴۰۰ ریال
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۱۸۳،۹۲۰ ریال
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۱۹۹،۲۰۸ ریال
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۱۹۹،۲۰۸ ریال
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۱۹۶،۷۰۰ ریال
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۱۸۱،۲۴۰ ریال
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۱۹۵،۰۸۰ ریال
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۲۱۰،۰۹۰ ریال
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۲۲۲،۲۱۰ ریال
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۲۲۵،۴۸۰ ریال
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۲۲۶،۲۰۰ ریال
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۲۲۷،۹۰۰ ریال
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۲۲۱،۴۴۰ ریال
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۲۲۱،۰۰۰ ریال
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
صندوققیمت
دارایکم۲۱۱،۱۳۰ ریال
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری

 

صندوققیمت
دارایکم۲۰۰،۱۰۰ ریال
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری
 
صندوق قیمت
دارایکم ۲۲۱،۱۲۰ ریال
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری

ارزش صندوق ETF

ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری

ارزش صندوق ETF

ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری

ارزش صندوق ETF

ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری

ارزش صندوق ETF

ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری

ارزش صندوق ETF

ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری

ارزش صندوق ETF

ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری

ارزش صندوق ETF

ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری

ارزش صندوق ETF

ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری

ارزش صندوق ETF

ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری

ارزش صندوق ETF

ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری

ارزش صندوق ETF

ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری

ارزش صندوق ETF

ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری

ارزش صندوق ETF

ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری

ارزش صندوق ETF

ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری

ارزش صندوق ETF

ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری

ارزش صندوق ETF

ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری

ارزش صندوق ETF

بازده بازارها نسبت به دیروز

بازارقیمت
بورس٪ ۱.۱-
دلار٪ ۱.۳۳-
سکه٪ ۶.۶۳-
طلا٪ ۲.۲۱-

بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

بازده بازارها نسبت به دیروز

بازارقیمت
بورس٪ ۲.۸-
دلار٪ ۳.۶۳-
سکه٪ ۷.۰۲-
طلا٪ ۴.۱۷-

بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

بازده بازارها نسبت به دیروز
بازار قیمت
بورس ٪ ۲.۷-
دلار ٪ ۱.۲۹-
سکه ٪ ۴.۲۵-
طلا ٪ ۳.۲۳-
بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس
بازده بازارها نسبت به دیروز
بازار قیمت
بورس ٪ ۰.۵-
دلار ٪ ۴.۵۵+
سکه ٪ ۵.۸۹+
طلا ٪ ۰.۳۳-
بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس
بازده بازارها نسبت به دیروز

بازارقیمت
بورس٪ ۳.۰۳-
دلار٪ ۸.۰۳-
سکه٪ ۱۰ـ
طلا٪ ۸.۷۵-

بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

بازده بازارها نسبت به دیروز
بازار قیمت
بورس ٪ ۳.۵۵-
دلار ٪ ۳.۰۸-
سکه ٪ ۱.۰۲ـ
طلا ٪ ۴.۵۷-
بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس
بازده بازارها نسبت به دیروز

بازارقیمت
بورس٪ ۳.۱۱-
دلار٪ ۰.۴۸+
سکه٪ ۲.۰۵ـ
طلا٪ ۱.۶۳-

بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

بازده بازارها نسبت به دیروز

بازارقیمت
بورس٪ ۱.۱۷-
دلار٪ ۰.۶۵+
سکه٪ ۰.۵ـ
طلا٪ ۰.۷۵-

بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

بازده بازارها نسبت به دیروز
بازار قیمت
بورس ٪ ۰.۰۱+
دلار ٪ ۲.۹۸+
سکه ٪ ۰.۹۹ـ
طلا ٪ ۰.۰۹+
بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس
بازده بازارها نسبت به دیروز
بازار قیمت
بورس ٪ ۱.۱۱-
دلار ٪ ۲.۴۷-
سکه ٪ ۳.۰۹+
طلا ٪ ۱.۷۹+
بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس
بازده بازارها نسبت به دیروز

بازارقیمت
بورس٪ ۳.۵۸+
دلار٪ ۴.۰۱+
سکه٪ ۰.۰۶+
طلا٪ ۲+

بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

بازده بازارها نسبت به دیروز
بازار قیمت
بورس ٪ ۰.۰۷+
دلار ٪ ۲.۵۴+
سکه ٪ ۵.۳۸+
طلا ٪ ۴.۷۲+
بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس
بازده بازارها نسبت به دیروز

بازارقیمت
بورس٪ ۱.۷۲+
دلار٪ ۰
سکه٪ ۰.۰۳ـ
طلا٪ ۰.۶۸ـ

بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

بازده بازارها نسبت به دیروز
بازار قیمت
بورس ٪ ۱.۱۸+
دلار ٪ ۲.۱۵+
سکه ٪ ۱.۲۵+
طلا ٪ ۱.۷۹+
بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس
بازده بازارها نسبت به دیروز
بازار قیمت
بورس ٪ ۲.۲-
دلار ٪ ۴.۴۷+
سکه ٪ ۴.۴۱+
طلا ٪ ۲.۸۸+
بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس
بازده بازارها نسبت به دیروز
بازار قیمت
بورس ٪ ۱.۵۲-
دلار ٪ ۲.۴-
سکه ٪ ۱.۶۸-
طلا ٪ ۱.۸۶-
بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس
بازده بازارها نسبت به دیروز

 

بازارقیمت
بورس٪ ۲.۸۴+
دلار٪ ۱.۵۹-
سکه٪ ۲.۶-
طلا٪ ۰.۹۱-

بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

بازده بازارها نسبت به دیروز

 بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

بازده بازارها نسبت به دیروز

 بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

بازده بازارها نسبت به دیروز

 بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

بازده بازارها نسبت به دیروز

 بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

بازده بازارها نسبت به دیروز

 بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

بازده بازارها نسبت به دیروز

 بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

بازده بازارها نسبت به دیروز
مقایسه ارزش بورس، دلار، طلا و سکه

 بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

بازده بازارها نسبت به دیروز
مقایسه ارزش بورس، دلار، طلا و سکه

 بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

بازده بازارها نسبت به دیروز
مقایسه ارزش بورس، دلار، طلا و سکه

 بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

بازده بازارها نسبت به دیروز
مقایسه ارزش بورس، دلار، طلا و سکه

 بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

بازده بازارها نسبت به دیروز
مقایسه ارزش بورس، دلار، طلا و سکه

 بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

بازده بازارها نسبت به دیروز
مقایسه ارزش بورس، دلار، طلا و سکه

 بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

بازده بازارها نسبت به دیروز
مقایسه ارزش بورس، دلار، طلا و سکه

 بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

بازده بازارها نسبت به دیروز
مقایسه ارزش بورس، دلار، طلا و سکه

 بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

بازده بازارها نسبت به دیروز
مقایسه ارزش بورس، دلار، طلا و سکه

 بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

بازده بازارها نسبت به دیروز
مقایسه ارزش بورس، دلار، طلا و سکه

 بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

بازده بازارها نسبت به دیروز
مقایسه ارزش بورس، دلار، طلا و سکه

 بورس یا طلا - دلار یا طلا - دلار یا سکه - دلار یا بورس

 

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
#تاپیکو
#وخارزم
#پارند
#وسینا
#کمند

 

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)

اطلاعات دقیقتر در اپ فانوس

————————————

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
بیمه پاسارگاد(بپاس)
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

اطلاعات دقیقتر در اپ فانوس

————————————-

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اطلاعات دقیقتر در اپ فانوس

غزر دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹
ساعت پیش گشایش ۱۲:۲۵
ساعت شروع معامله ۱۲:۳۰

 

بررسی صورتهای مالی نسبت به دوره ی قبل

 

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
سیمان لارستان (سلار)
افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپ فانوس

————————————

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
بازرگانی و تولیدی مرجان کار (ذکمرجان)
افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص

اطلاعات دقیقتر در اپ فانوس

————————————-

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)
افزایش درآمدهای عملیاتی
افزایش سود ناخالص
افزایش سود عملیاتی
افزایش سود خالص
افزایش حاشیه سود عملیاتی
افزایش حاشیه سود خالص
افزایش دارایی ها

اطلاعات دقیقتر در اپ فانوس